Let op! Uw browser is verouderd, dit kan negatief effect hebben op de gebruikerservaring. Download Chrome
X

Privacy-statement

Wanders Mobiele Chalets hecht veel waarde aan jouw privacybelangen. In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking(en) van jouw persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website wanders-chalets.nl (hierna: ‘de website’ of ‘onze website’). Daarnaast informeert Wanders Mobiele Chalets je onder meer over jouw rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens op de website.

Wij zullen je persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doelen die in deze privacyverklaring zijn omschreven. Daarnaast zullen wij jouw persoonsgegevens niet met anderen delen, tenzij in deze privacyverklaring anders wordt aangegeven. Bovendien zullen wij te allen tijde onder meer zorg dragen voor een passende beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring moet worden gelezen in samenhang met ons cookiebeleid.

Persoonsgegevens
Wanders Mobiele Chalets verwerkt in het kader van jouw gebruik van de website persoonsgegevens die rechtstreeks bij jou worden verkregen. Deze informatie verstrek je ons bijvoorbeeld wanneer je gebruikmaakt van het contactformulier op de website of wordt verzameld door het gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Wanders Mobiele Chalets, verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

Verwerkingsdoeleinden
Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van jouw gebruik van onze website voor de volgende doeleinden:

 • functioneren van de website, analytische en trackingdoeleinden (verwerkingen van persoonsgegevens voor deze doeleinden vinden plaats met behulp van cookies);
 • het opnemen van contact met je naar aanleiding van een door jou verzonden bericht via het contactformulier;
 • verslaglegging over de uitgevoerde werkzaamheden en bijzondere activiteiten rondom projecten;
 • verslaglegging over diverse activiteiten voor ons personeel, waaronder jubilea, bedrijfsfeesten;
 • promotie van onze bedrijven en de sector waarin wij actief zijn;
 • promotie van onze medewerkers;
 • promotie van onze producten en ontwikkelingen waar we mee bezig zijn;
 • informeren van belanghebbenden en geïnteresseerden over onze projecten, (toekomstige) opdrachtgevers en onze medewerkers;
 • werving van nieuw personeel;
 • commercie;
 • enthousiasmeren van (onder meer) de jeugd om in onze sectoren (en bij onze organisatie) aan het werk te gaan;
 • uitstraling van ons bedrijf positief beïnvloeden;

Rechtsgronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
Wij verwerken jouw persoonsgegevens in het kader van jouw gebruik van de website hoofdzakelijk omdat je daarvoor vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming geeft gegeven. Dit is onder meer het geval bij verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van ons contactformulier en voor het gebruik van analytische cookies. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voorafgaand aan het intrekken daarvan. Jij kunt jouw toestemming intrekken door een mailbericht te sturen naar info@wanders-chalets.nl, of door het contactformulier te gebruiken.

Een deel van de verwerkingen van jouw persoonsgegevens vindt plaats omdat dit noodzakelijk is voor het functioneren van de website. Bij deze verwerkingen van persoonsgegevens hebben wij dan ook een gerechtvaardigd belang, namelijk het exploiteren van onze website. Deze verwerkingen hebben geen tot een zeer geringe impact op jouw privacy. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het gebruik van zogenaamde ‘essentiële’ cookies.

Meer informatie omtrent ons gebruik van cookies vind je in ons cookiebeleid.

Ontvangers
Alleen degenen binnen Wanders Mobiele Chalets waarvan het noodzakelijk is dat zij toegang tot de persoonsgegevens hebben, krijgen hier toegang toe. Onze werknemers, alsmede de derden waaraan persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn te allen tijde verplicht tot de vertrouwelijke omgang met jouw persoonsgegevens.

Wanders Mobiele Chalets verstrekt jouw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het behalen van onze verwerkingsdoeleinden. In dat kader verstrekt Wanders Mobiele Chalets jouw persoonsgegevens onder omstandigheden aan onze website ontwikkelaar, cookieontwikkelaars, ICT-dienstverleners. Daarnaast stelt Wanders Mobiele Chalets persoonsgegevens aan derden ter beschikking indien een wettelijk voorschrift of een rechterlijk bevel haar daartoe verplicht.

Indien en voor zover de genoemde ontvangers als verwerker zijn gekwalificeerd, zijn met hen conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkersovereenkomsten gesloten.

Indien en voor zover Wanders Mobiele Chalets persoonsgegevens verstrekt aan organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zal zij dat slechts doen voor zover het een organisatie in een land betreft dat voldoet aan de door de Europese Commissie gestelde eisen van een ‘passend beveiligingsniveau’. Indien de persoonsgegevens worden opgeslagen in of door een verwerker die gevestigd is in de Verenigde Staten en die niet op de lijst van het ‘EU-US Privacy Shield’ staat - zal Wanders Mobiele Chalets middels bindende bedrijfsvoorschriften (‘binding corporate rules’) of modelbepalingen van de Europese Commissie verwerker zorgen dat deze verwerkers passende waarborgen bieden als omschreven in de AVG.

Bewaartermijnen
Wanders Mobiele Chalets verwerkt jouw persoonsgegevens slechts voor zover dit noodzakelijk is voor het behalen van het doeleinde waarvoor zij verwerkt worden, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Voor de specifieke bewaartermijnen van de door ons gebruikte cookies verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

Jouw rechten
Je hebt het recht om bij ons een verzoek in te dienen om inzage in welke persoonsgegevens er van jou door ons worden verwerkt. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren, te verwijderen dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heb je het recht om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Wij zullen dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of jou gemotiveerd toelichten waarom je verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd.

Bovendien heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, voor zover de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang.

Jouw verzoek of bezwaar kun je aan ons toezenden met behulp van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Klachten
Eventuele klachten met betrekking tot deze privacyverklaring, ons cookiebeleid of de omgang met jouw persoonsgegevens kun je aan ons toezenden met behulp van de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Contactgegevens
Wanders Mobiele Chalets BV
Ettenseweg 57, 7071 AB ULFT
Tel. 0315-69 59 10
info@wanders-chalets.nl

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op onze website en kan doorlopend aan verandering onderhevig zijn. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 02-06-2021.